top of page

Algemene voorwaarden

 • De specificaties en prijsoffertes zijn gebaseerd op de momenteel geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen evenredig aan te passen.
   

 • Elk aanbod van ons is slechts geldig ten aanzien van de personen tot wie het aanbod is gericht. Een aanbod heeft een geldigheidsduur zoals vermeld op het aanbod zelf, of bij gebreken daarvan een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen vanaf de datum van verzending.
   

 • Zodra wij een orderbevestiging ontvangen, is er sprake van een aanvaarding van het door ons gedane aanbod. Wij gaan dan aan de slag. De orderbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicatie met de klant. Een aanvaarding via elektronische communicatiemiddelen of mondeling is even geldig.
   

 • Florette Vervloet heeft de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen inzicht en vermogen uit te voeren, uiteraard conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Indien het nodig blijkt voor een goede uitvoering van de opdracht kunnen wij een beroep doen op gespecialiseerde derden, die zij geheel vrij kan aanwijzen. Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.
   

 • Levertijden worden louter ter informatie gegeven en zijn niet bindend voor de verkoper. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
   

 • Protesten tegen de factuur moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend. Men wordt verzocht altijd de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
   

 • Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bepaald.
   

 • Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 2% per maand op het factuurbedrag. Bovendien is bij wijze van strafbeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50.
   

 • In geval van annulering van de bestelling is de koper bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid om een hogere schadevergoeding te eisen.
   

 • Het is de klant niet toegestaan de aangekochte diensten te gebruiken voor onwettig en crimineel gedrag.
   

 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent territoriaal bevoegd.
   

 • Indien wij door overmacht, staking, lock-out, enz. niet in staat zijn de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
   

 • Tevens behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Ingebrekestelling als ontbonden in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsmede in geval van enige wijziging in de rechtspositie van de koper.
   

 • Kosten in verband met onbetaalde wissels of cheques en andere incassokosten zijn niet in deze schadevergoeding inbegrepen en worden afzonderlijk aan de koper in rekening gebracht.
   

 • Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten, kunnen wij een voorschot van 50% van het totale factuurbedrag eisen.
   

 • Indien een voorschot niet wordt betaald, behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
   

 • Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. In geval van wanbetaling behouden wij ons het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen in haar geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.
   

 • Zolang tussen Florette Vervloet en de opdrachtgever geen nadere afspraken zijn gemaakt over de eigendomsoverdracht van de door Florette Vervloet verstrekte materialen zoals films, werktekeningen, prototypes, geluiden, muziek etc. blijven deze eigendom van Florette Vervloet.
   

 • Het auteursrecht en het uitsluitend recht van geluidsfragmenten ten aanzien van het voorlopig en definitief ontwerp en van de geluidsfragmenten, alles ontwikkeld door Florette Vervloet. Zolang er geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Florette Vervloet en de opdrachtgever tot overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van de geluidsfragmenten tot stand komt, blijven deze rechten bij Florette Vervloet berusten.
   

 • Florette Vervloet behoudt zich tevens het recht voor om de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio.
   

 • De goedkeuring van een ontwerp (teksten) ontslaat Florette Vervloet van alle verantwoordelijkheid voor taalfouten, vergissingen, ontbrekende elementen, enz.
   

 • Onze tarieven en prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere bijkomende kosten, deze tarieven en prijzen dekken alle bijkomende kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals reiskosten en gebruik van IT-apparatuur.
   

 • Indien een van de partijen niet langer kan voldoen aan de verplichtingen van de Overeenkomst als gevolg van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen per aangetekende brief.
   

 • In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, financieel of commercieel verlies, verhoging van overheadkosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van klanten en dergelijke. Florette Vervloet is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van schade, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

bottom of page